W opinii Instytutu Spraw Obywatelskich, Koalicji Klimatycznej, Polskiego Klubu Ekologicznego, Instytutu na rzecz Ekorozwoju, Polskiego Alarmu Smogowego, Health & Environment Alliance oraz Fundacji ProKolej, Polsce potrzebne jest radykalne ograniczenie emisji w sektorze transportu. Jego uzasadnieniem jest nie tylko ochrona klimatu czy zobowiązania międzynarodowe, ale przede wszystkim interes obywateli i gospodarki.

Aby to osiągnąć należy sięgnąć po proste instrumenty znajdujące się pod kontrolą państwa:

  • rozszerzenie systemu opłat drogowych (viaTOLL lub alternatywne rozwiązanie) na wszystkie drogi krajowe i na wszystkie typy pojazdów ciężarowych,
  • wsparcie prac na poziomie Unii Europejskiej zmierzających do wprowadzenia norm emisyjnych (CO2/km) oraz paliwowych (wielkość zużycia paliwa/100 km) dla samochodów ciężarowych,
  • zróżnicowanie stawek opłat dla samochodów ciężarowych w zależności od spełnianych norm emisyjnych.

Spodziewany efekt to:

  • dodatkowe wpływy do budżetu państwa,
  • praktyczne zastosowanie zasady „zanieczyszczający płaci”,
  • wstrzymanie „rozlewania się” ruchu na drogi niepłatne i równomierne rozłożenie ruchu ciężarówek na wszystkie rodzaje dróg (zmniejszenie kosztów zewnętrznych transportu i jego uciążliwości),
  • likwidacja jednej z istotnych nierówności pomiędzy transportem drogowym a kolejowym.

Podpisane pod listem organizacje i instytucje wyrażają gotowość do współpracy ze stroną publiczną, która miałaby doprowadzić do zmniejszenia emisji z transportu drogowego – w taki sposób – by efekt przyniósł jak największe korzyści społeczne i gospodarcze.

Pełna treść listu do pobtnia tutaj: 
/sites/default/files/2017_05_24_List_viaTOLL.pdf