STATUT FUNDACJI

„PRO KOLEJ”

§1

 1. Niniejszy Statut reguluje działalność fundacji pod nazwą Fundacja „Pro Kolej”, zwanej dalej „Fundacją”.
 2. Fundacja ustanowiona została przez następujących Fundatorów:
 1. Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-414) przy ul. Wileńskiej 14A (numer KRS:0000031521);
 2. DB Schenker Rail Polska S.A. z siedzibą w Zabrzu (41-800)przy ul. Wolności 337 (numer KRS: 0000057814);
 3. Freightliner PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-003) przy ul. Jasnej 15 (numer KRS: 0000242909);
 4. CTL Logistics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807) przy ul. Aleje Jerozolimskie 96 (numer KRS: 0000289679);
 5. Arriva RP sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-739) przy ul. Stępińskiej 22/30 (numer KRS: 0000290693).
 1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 2016 poz. 40 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest m. st. Warszawa.
 2. Fundacja może posiadać oddziały zamiejscowe oraz tworzyć inne jednostki organizacyjne.
 3. Fundacja może tworzyć spółki oraz posiadać udziały lub akcje w spółkach.
 4. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. transportu.

§3

 1. Terenem działalności Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwłaszcza na obszarze Unii Europejskiej, oraz tworzyć tam oddziały oraz inne jednostki organizacyjne.
 2. Fundacja może dla celów działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§4

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

§5

Celem Fundacji jest:

 1. poszerzanie możliwości i wspieranie rozwoju transportu kolejowego;
 2. tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju polityki na rzecz kolei;
 3. poprawa wizerunku polskiego rynku kolejowego;
 4. wspieranie i rozwój zrównoważonego i ekologicznego transportu, ochrony i egzekwowania praw pasażerów i użytkowników infrastruktury kolejowej;
 5.  publiczna prezentacja potencjału i potrzeb sektora transportu kolejowego;
 6. kształtowanie prawidłowych i transparentnych relacji pomiędzy różnymi grupami uczestników procesu transportowego, w tym kolejowego;
 7. wspieranie oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości infrastruktury kolejowej, zwiększania inwestycji na rzecz kolei oraz efektywnego wykorzystywania dostępnych funduszy;
 8. wspieranie oraz podejmowanie działań na rzecz zwiększenia środków finansowych pozyskiwanych z Unii Europejskiej, w szczególności na rozwój kolei, w tym modernizację taboru i infrastruktury oraz pełnego i efektywnego ich wykorzystywania;
 9. wspieranie oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa na kolei i w ruchu kolejowym w Polsce;
 10. wspieranie oraz podejmowanie działań przeciwko nierównemu traktowaniu uczestników rynku transportowego, w tym kolejowego;
 11. wspieranie oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy jakości prawa kolejowego w Polsce, w tym zbliżenia przepisów związanych z transportem kolejowym do najlepszych rozwiązań stosowanych w Europie;
 12. wspieranie oraz podejmowanie działań na rzecz dostosowania krajowych regulacji dotyczących zarządców infrastruktury kolejowej, jak i regulatora rynku, do przepisów prawa unijnego.

§6

Fundacja realizuje swoje cele, określone w § 5, poprzez:

 1. tworzenie platformy współpracy i wymiany opinii pomiędzy podmiotami kolejowymi, administracją publiczną, decydentami, użytkownikami kolei, przedsiębiorcami i społeczeństwem;
 2. krajowe i międzynarodowe kontakty z instytucjami oraz osobami i podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji;
 3. wymianę doświadczeń zawodowych lub naukowych w dziedzinie kolejnictwa,
 4. działalność ekspercką, informacyjną, popularyzatorską, wydawniczą i wystawienniczą w kraju i za granicą;
 5. korespondencję i kontakty z organami administracji centralnej i samorządowej oraz innymi instytucjami i organizacjami mającymi wpływ na warunki prowadzenia działalności kolejowej,
 6. prezentację opinii, stanowisk i wniosków oraz aktywny udział w kluczowych dla sektora postępowaniach administracyjnych i sądowych, w tym z zakresu kompetencji Ministra właściwego do spraw transportu, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz KIO przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych,
 7. udział w konsultacjach społecznych aktów prawnych oraz publicznych dyskusjach na temat pożądanych kierunków rozwoju prawa;
 8. organizację badań, spotkań, szkoleń, konferencji, warsztatów i innych wydarzeń służących realizacji celów określonych w §5;
 9. prowadzenie baz danych lub portali internetowych związanych z celami Fundacji;
 10. promocję w mediach, a także za pomocą wydawnictw i innych form w zakresie objętym celami Fundacji oraz samej Fundacji;
 11. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej lub organizacyjnej podmiotom i jednostkom, przyczyniającym się do realizacji celów określonych w § 5.

§7

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 100.000 złotych (z czego każdy Założyciel wniósł kwotę 20.000 złotych) oraz inne aktywa nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

§8

 1. Środki finansowe na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
 1. funduszu założycielskiego;
 2. składek miesięcznych;
 3. darowizn, spadków, zapisów;
 4. dochodów z odpłatnej części działalności statutowej;
 5. dochodów z majątku Fundacji i podmiotów utworzonych w oparciu o ten majątek;
 6. dochodów z odsetek od środków posiadanych na rachunkach bankowych i inwestycyjnych;
 7. innych wpływów.
 1. Środki finansowe, o których mowa powyżej, przeznaczane są na realizację celów, o których mowa w §5 i 6 z zastrzeżeniem § 9 ust. 4.

 §9

 1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. Majątek i dochody Fundacji nie mogą być użyte dla realizacji korzyści osób prywatnych lub organizacji nie mających charakteru dobroczynnego, za wyjątkiem nabywania własności lub pokrywania wynagrodzeń za usługi świadczone na rzecz Fundacji, w przypadku gdy działania te służą realizacji celów statutowych, a ponoszone koszty są adekwatne do wartości rynkowej nabywanej własności, zaś wynagrodzenia za usługi są racjonalne.
 4. Środki finansowe, o których mowa w § 8 mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz kosztów administracyjnych funkcjonowania Fundacji;
 5. Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Rady.
 6. Niedopuszczalne jest:
 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników/ współpracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§10

Organami Fundacji są: Rada Fundacji (dalej: „Rada”) oraz Zarząd Fundacji (dalej: „Zarząd”).

§11

 1. Rada jest organem stanowiącym, decydującym o zasadniczych sprawach i kierunkach działalności Fundacji oraz nadzorczym.
 2. W skład Rady wchodzą Fundatorzy oraz osoby powołane na podstawie § 11 ust. 3.
 3. Rada może uchwałą powołać do swego grona nowych Członków, którzy zobowiążą się do realizowania celów Fundacji. Powołanie następuje większością dwóch trzecich głosów przy połowie obecnych Członków Rady.
 4. W imieniu Członków Rady działają osoby uprawnione do ich reprezentacji zgodnie z właściwymi przepisami albo ustanowieni pełnomocnicy, z tym że na posiedzeniach Rady każdego Członka powinna reprezentować tylko jedna osoba legitymująca się w razie potrzeby odpowiednim pełnomocnictwem.
 5. Zarząd Fundacji prowadzi i na bieżąco aktualizuje listę Członków Rady Fundacji.
 6. W uzasadnionych przypadkach Rada może odwołać Członka Rady. Odwołanie Członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej przez pozostałych Członków Rady większością dwóch trzecich głosów przy połowie obecnych Członków Rady, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.
 7. Fundator lub osoba prawna, o której mowa w ust. 3, może wystąpić z Rady poprzez złożenie Radzie pisemnego oświadczenia woli.
 8. Członkowie Rady z tytułu uczestnictwa w tym organie zobowiązani są do terminowego uiszczania składek miesięcznych na rzecz Fundacji w wysokości i na zasadach ustalonych przez Radę.
 9. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą reprezentować w Radzie danego Fundatora albo osoby, o której mowa w ust. 3.
 10. Rada może odwołać Członka Rady w przypadku zaległości w opłacaniu składek miesięcznych za czas odpowiadający łącznie okresowi 3 miesięcy. W takim przypadku odwołanie Członka Rady następuje w wyniku uchwały podjętej przez pozostałych Członków Rady zwykłą większością głosów.
 11. Osoby dokonujące na rzecz Fundacji darowizn i zainteresowane stałą współpracą mogą otrzymać tytuł podmiotu wspierającego.
 12. Podmioty wspierające, w celu zapoznania się z pracami Fundacji zapraszane są na posiedzenia Rady Fundacji nie rzadziej niż raz w roku.
 13. Podmioty wspierające mają prawo zgłaszać Radzie Fundacji postulaty dotyczące pracy Fundacji, na zaproszenie Zarządu brać udział w pracach grup tematycznych, ale nie mają prawa głosu w organach Fundacji.
 14. Listę podmiotów wspierających oraz wysokość i zasady przekazywania darowizn uprawniających do uzyskania tego tytułu ustala Zarząd na podstawie reguł wskazanych przez Radę Fundacji.

§12

 1. Do zakresu działania i kompetencji Rady należy:
 1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
 2. powoływanie komisji i grup tematycznych oraz ustalanie zasad i trybu ich działania;
 3. tworzenie i likwidacja oddziałów zamiejscowych i innych jednostek organizacyjnych;
 4. podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji;
 5. dokonywanie zmian Statutu;
 6. ustalanie wysokości i zasad uiszczania składek miesięcznych;
 7. zatwierdzanie planów finansowych, budżetów i regulaminów wewnętrznych Fundacji, w tym także liczby i zasad wynagradzania pracowników Fundacji;
 8. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, stanu jej finansów i pozostałego majątku;
 9. wyznaczanie w razie potrzeby biegłych do badania sprawozdań finansowych Fundacji;
 10. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu oraz udzielanie absolutorium Zarządowi;
 11. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
 12. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu;
 13. opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd oraz rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu;
 14. uchwalanie Regulaminu Zarządu;
 15. określanie wynagrodzenia Członków Zarządu;
 16. inne kompetencje przewidziane pozostałymi postanowieniami Statutu.
 1. Członkowie Rady promują Fundację, przyczyniają się do pozyskiwania środków na działalność oraz wspomagają realizację jej celów statutowych i jej interesów, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę.
 2. Członkowie Rady mogą być również uprawnieni do indywidualnego powoływania członków organów nadzorczych spółek utworzonych przez Fundację, jeśli odpowiedni Statut lub Umowa Spółki przewidują takie kompetencje Członków Rady. 
 3. Rada może uchwalić regulamin określający tryb jej działania.

§13

 1. Rada może powołać do organizacji swojej pracy Przewodniczącego Rady.
 2. Przewodniczący Rady wybierany i odwoływany jest przez Radę spośród osób fizycznych przedstawionych przez Członków Rady.
 3. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady a w przypadku jego braku lub nieobecności osoba wybierana przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady.
 4. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na rok. Posiedzenie Rady w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji, stanu jej finansów i pozostałego majątku oraz udzielenia Członkom Zarządu absolutorium powinno się odbyć w ciągu trzech miesięcy od upływu okresu sprawozdawczego.
 5. Obsługę prac Rady zapewnia Zarząd. 

§14

 1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, Zarząd albo dwóch Członków Rady.
 2. Zwołujący posiedzenie przesyła Członkom Rady informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym lub przesyłką kurierską, na co najmniej dwadzieścia jeden dni przed planowanym spotkaniem. Informacja ta powinna także zawierać wstępny porządek posiedzenia. Członkowie Rady uprawnieni są do proponowania zmian w porządku posiedzenia.
 3. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym przez Przewodniczącego Rady, przynajmniej dwóch Członków Rady, każdego Członka Zarządu dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 4. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu piętnastu dni od daty zgłoszenia wniosku przez Przewodniczącego Rady, przynajmniej dwóch Członków Rady lub każdego Członka Zarządu.
 5. Uchwały Rady, o ile Statut nie stanowi inaczej, zapadają większością dwóch trzecich głosów Członków Rady uczestniczących w głosowaniu, za wyjątkiem uchwał o zmianie Statutu lub likwidacji Fundacji, które dodatkowo wymagają akceptacji co najmniej dwóch Fundatorów.
 6. Uchwały Rady mogą być podejmowane także w formie głosowania pisemnego oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy Członkowie Rady wyrażą zgodę na tę formę głosowania.
 7. Każdy z Członków Rady dysponuje jednym głosem. Członek Rady traci prawo głosu w przypadku zaległości w opłacaniu składek miesięcznych za czas odpowiadający łącznie okresowi 3 miesięcy – do czasu uregulowania tej płatności.
 8. Uchwały Rady podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz protokolant.

§15

 1. Zarząd Fundacji składa się z od jednego do pięciu Członków, w tym Prezesa Zarządu.
 2. Członków Zarządu powołuje Rada bezwzględną większością głosów na dwuletnie kadencje. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy jednogłośnie.
 3. Rada bezwzględną większością głosów wybiera spośród grona Członków Zarządu, Prezesa Zarządu.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 1. odwołania z Zarządu, z zastrzeżeniem, że w przypadkach innych, niż określone ust 6a, Rada wskazuje termin, od którego uchwała o odwołaniu z Zarządu wywoła skutki prawne nie krótszy, niż 3 miesiące;
 2. upływu kadencji Członka Zarządu;
 3. śmierci Członka Zarządu;
 4. upływu 3 miesięcy od dnia złożenia na ręce Rady pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu, chyba że przed upływem tego terminu Rada odwoła Członka Zarządu z przyczyn, o których mowa w ust 6a niniejszego paragrafu.
 1. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 powyżej, Rada niezwłocznie uzupełnia skład Zarządu.
 2. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni Członkowie mogą być odwołani przez Radę przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. Rada może także uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów pozbawić Prezesa Zarządu funkcji nie odwołując go ze stanowiska Członka Zarządu. Prezes Zarządu może także złożyć pisemną rezygnację z funkcji na ręce Rady, przy czym rezygnacja ta może nie obejmować rezygnacji z Członkostwa w Zarządzie – z chwilą złożenia rezygnacji funkcja ustaje, a Rada niezwłocznie wybiera nowego Prezesa Zarządu z grona Członków Zarządu.

6a. Członek Zarządu może być odwołany ze skutkiem natychmiastowym, tj. z dniem podjęcia uchwały przez Radę, wyłącznie z ważnych powodów. Powyższe powody zasadnie wykluczające z perspektywy Fundacji, kierowanie i reprezentowanie Fundacji przez takiego Członka Zarządu, obejmują w szczególności:

 1. zaangażowanie się w działalność konkurencyjną i sprzeczną z celami Fundacji,
 2. poważne naruszenie zadań Zarządu;
 3. rażące ignorowanie postanowień Statutu Fundacji oraz uchwał Rady;
 4. prawomocne skazanie za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
 5. zniesławienie wizerunku Fundacji;
 6. umyślne spowodowanie strat Fundacji;
 7. długotrwała choroba.
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając Członkom Zarządu informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym lub przesyłką kurierską, na co najmniej siedem dni przed planowanym spotkaniem. Informacja ta powinna zawierać wstępny porządek posiedzenia. Członkowie Zarządu uprawnieni są do proponowania zmian do porządku obrad.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy Członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał zapadających zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego składu, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane także w formie głosowania pisemnego oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy Członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.
 6. Tryb działania Zarządu określa uchwalony przez Radę regulamin.
 7. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 8. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu. Zarząd Fundacji może wybrać ze swojego grona Sekretarza, Skarbnika i Wiceprezesów. Szczegółowy tryb wyboru Sekretarza, Skarbnika i Wiceprezesów, a także podział funkcji i zadań pomiędzy nich określi regulamin Zarządu uchwalony przez Radę. 

§16

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 1. realizacja celów statutowych Fundacji;
 2. przygotowywanie i przedstawianie Radzie rocznych planów finansowych oraz przedstawianie Radzie sprawozdań z ich wykonania;
 3. opracowanie sprawozdań z działalności Fundacji;
 4. dysponowanie funduszami Fundacji zgodnie z planem finansowym oraz preliminarzem budżetowym, budżetem oraz zasadami ustalonymi przez Radę;
 5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie należących do kompetencji Rady.

§17

 1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu łącznie z jednym Członkiem Zarządu lub dwóch Członków Zarządu.
 2. Zarząd może ustanowić pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem spraw.

§18

 1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
 2. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Rada większością dwóch trzecich głosów Członków Rady oraz przy akceptacji co najmniej dwóch Fundatorów.

§19

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje na wniosek Zarządu Rada większością dwóch trzecich głosów Członków Rady oraz przy akceptacji co najmniej dwóch Fundatorów.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na realizację celów określonych w §5.

§20

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
 3. Decyzje w sprawie połączenia z inną fundacją podejmuje Rada większością trzech czwartych Członków obecnych na posiedzeniu.