W Europie podstawą rozwoju gospodarki jest dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa. Z perspektywy pasażera i klienta wszystkie gałęzie transportu są ważne, stanowią bowiem jedną całość, uzupełniają się.

Inicjatywy na rzecz  rozwoju transportu oraz kreowanie pozytywnego wizerunku kolei to najważniejsze zadania, które stawia przed sobą Fundacja Pro Kolej.

Działamy pro publico bono. Założyciele Fundacji nie koncentrują swojej uwagi na analizach przeszłości i krytyce – ale na pozytywnym kreowaniu przyszłość kolei i promowaniu sprawdzonych standardów. Zachęcają do współpracy wszystkich, którzy rozumieją że promując kolej, rozwijają społeczeństwo i gospodarkę. 

Znając znakomite praktyki transportowe w wielu krajach Europy – łatwiej inicjować i promować nowoczesne projekty wykorzystujące ukierunkowane na realny efekt dla użytkowników kolei. Poza dyskusją pozostaje przy tym równowaga zaangażowania w inwestycje oraz rozwój komunikacji drogowej i kolejowej, określona przez Komisję Europejską w proporcji 60:40. Ważne, by relacje te zastosować w politycznej i biznesowej praktyce.

Jesteśmy przekonani, że polska kolej jest skazana na sukces. Dostrzegamy w niej uśpiony potencjał, a jego uruchomienie będzie miało pozytywny wpływ na rozwiązanie wielu problemów gospodarczych i społecznych w naszym kraju. 

Dlatego: trzeba działać. Odłożyć do lamusa słynne „nie da się” i rozważyć wskazane alternatywy – nie przeciw komuś, nie wbrew instytucjom i podmiotom, ale wspólnie dla rozwoju kraju i krwiobiegu infrastruktury przewozowej jako całości. A przede wszystkim dla klientów kolei.

Fundacja Pro Kolej proponuje listę 10 priorytetów, które uznajemy za kluczowe dla przyszłego kształtu polskich kolei:

  1. Troska o pasażera i klienta kolei towarowej - przejawiająca się w respektowaniu jego potrzeb jakościowych i możliwości ponoszenia kosztów usług przewozowych
  2. Troska o warunki prowadzenia biznesu kolejowego, związane m.in. z poziomem stawek dostępu do linii kolejowych oraz efektywnym i przyjaznym prawem, dialogiem z administracją, regulacjami nie krępującymi elastyczności usług i produkcji dla kolei.
  3. Zagwarantowanie właściwego miejsca kolei w polityce gospodarczej kraju, jako jednego z istotnych elementów modernizacji państwa i wzrostu gospodarczego i odbudowa pozytywnego oblicza kolei w Polsce.
  4. Proporcjonalny do potencjału kolei i oczekiwań społecznych podział środków inwestycyjnych w transporcie kolejowym i drogowym.
  5. Równe prawa dla wszystkich podmiotów uczestniczących w kolejowych przewozach pasażerskich i towarowych.
  6. Niezależność i stabilność zarządcy infrastruktury kolejowej, działającego na rzecz swoich klientów, przewoźników, podlegającego kontroli ze strony organów państwa, w tym sprawnego Urzędu Transportu Kolejowego.
  7. Rosnące bezpieczeństwo przewozów kolejowych, jako integralna część procesów inwestycyjnych, modernizacyjnych, eksploatacyjnych i szkoleniowych.
  8.  Znacząca poprawa stanu technicznego i dostosowanie infrastruktury kolejowej - w tym połączeń lokalnych i towarowych, do potrzeb rynku skoncentrowanych wokół priorytetów wyznaczanych przez lokalne społeczności, klientów kolei.
  9. Wdrożenie zgodnych z ustawodawstwem europejskim rozwiązań prawnych, regulujących działalność w przewozach koleją, wraz z eliminacją tych rozwiązań, które blokują konkurencyjność, równość dostępu do rynku oraz modernizację taboru kolejowego.
  10. Rozwój wiedzy i szkolnictwa kolejowego, edukacji technicznej i biznesowej kolejarzy i menedżerów przedsiębiorstw kolejowych, wdrażanie najlepszych praktyk.