Ochrona prywatności jest dla nas ważna.

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jak zbieramy, przechowujemy i używamy danych osobowych

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Fundacja „Pro Kolej” jest administratorem danych osobowych kontrahentów, osób z którymi kontaktuje się w toku prowadzenia działalności statutowej oraz osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Fundację.

Dane są zbierane bezpośrednio od zainteresowanych osób. Najczęściej podstawą  przetwarzania danych osobowych  jest niezbędność dla celów mających oparcie w prawnie uzasadnionych interesach Fundacji. Celem przetwarzania jest utrzymywanie kontaktów z przedsiębiorcami i osobami prywatnymi w związku z realizacją celów Fundacji określonych jej statutem, informowanie o działaniach statutowych oraz wydarzeniach, których organizatorem lub patronem jest Fundacja.  

Fundacja „Pro Kolej” jest również administratorem danych osobowych współpracowników, zleceniobiorców i wolontariuszy a także osób ubiegających się o zatrudnienie lub wolontariat.  

Dane są zbierane bezpośrednio od zainteresowanych osób. W zależności od celu przetwarzania, podstawą prawną upoważniającą do przetwarzania danych osobowych jest co najmniej jedna z poniższych przesłanek:

  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, lub
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Ograniczenie udostępniania informacji

Fundacja nie ujawnia danych osobowych innym podmiotom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie osoby zainteresowanej lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Jeśli korzystamy z usług zewnętrznych podmiotów w taki sposób, że realizacja usługi wymaga dostępu do naszych danych (np. w przypadku dostawcy usług IT), warunki świadczenia takich usług zapewniają bezpieczeństwo, integralność i poufność danych.

Poza opisanymi powyżej sytuacjami, nie transferujemy danych osobowych do podmiotów trzecich. Nie przekazujemy również danych osobowych do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jak długo przechowywane są dane osobowe

Dane osobowe pracowników i współpracowników są przechowywane odpowiednio przez okresy wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń pracowniczych. 

Dane osobowe kandydatów do pracy lub wolontariatu są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące od zakończenia rekrutacji (na dane stanowisko), chyba że kandydat udzielił zgody na wykorzystanie danych przy przyszłych rekrutacjach. Jeśli dane kandydata były przetwarzanie wyłącznie na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo wycofać tę zgodę poprzez przesłanie żądania do Fundacji na adres: ado (at) prokolej.org Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a w niektórych wypadkach do żądania ich usunięcia, przeniesienia lub wniesienia sprzeciwu.

Ponadto osoby, których dane są przetwarzanie mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych w państwie swojego miejsca pobytu lub pracy lub w miejscu, w którym popełniono domniemane naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

W celu uzyskania dostępu, poprawienia lub usunięcia jakichkolwiek danych osobowych dotyczących swojej osoby, lub w przypadku jakichkolwiek innych żądań lub zastrzeżeń do przetwarzania posiadanych przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt na adres: ado (at) prokolej.org

 

Zmiany i uaktualnienia niniejszej Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana. Wówczas zmieniana jest data wejścia w życie, która znajduje się poniżej. Wszelkie wcześniejsze wersje Polityki Prywatności będą dostępne na żądanie.

Data wejścia w życie: 17.01.2019 r.